Cap a una dramatúrgia sistèmica  L’últim trimestre del curs 1987-88 el laboratori de Dramatúrgia Actoral de EL TEATRO FRONTERIZO va adreçar la seva investigació cap a un nou terreny apassionat i motivador per les possibilitats que oferia en relació amb l’estudi de noves fórmules expressives i nous recursos dramatúrgics: El minimalisme. Seduïts per la capacitat...